حامیان

 
 

نشست تخصصی

 • جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران؛ رامین ربیعی شرکت سرمایه گذاری فیروزه
 • مشارکت شرکت Henkel - پاک وش
 • First Persia Equity Fund بنیانگذار فاند؛ فضل ا... معظمی
 • مشارکت Saffola – بهشهر؛ فضل ا... معظمی
 • مشارکت Digi kala – سعيد رحمانی مدیر عامل شرکت سرآوا پارس

کارگاه های تخصصی

 • تهیه طرح های سرمایه گذاری و استانداردهای Feasibility Study جهت ارائه در سطح بین المللی
 • آشنایی با بانکها و موسسات مالی بین المللی تامین مالی طرح های استفاده کننده از فاینانس
 • راهکارهای مشارکت موفق با یک شرکت خارجی
 • ارزشیابی (Valuation) شركت هاي ايراني بمنظور مشاركت با طرف هاي خارجي
 • الزمات حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و انواع اصلی مشارکت در قالب License agreement, consortium, JVC, JVA,BOT و مزیت ها و معایب هر یک در شرایط مختلف
 • فرايند ارزیابی جامع شرکت های سرمایه پذیر توسط سرمایه گذاری خارجی (Due Diligence)

Best Practices

 • جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران
 • First Persia Equity Fund
 • مشارکت– Saffola بهشهر
 • فروش بخشی از سهام Digi kala به سرمایه گذار خارجی